Aanmelding: Aanmelding bij Praktijk Gunst kan telefonisch of via het aanmeldformulier op de website. Indien er sprake is van gescheiden ouders, dienen ouders ervan op de hoogte te zijn dat ouders met gezamenlijk gezag beiden toestemming moeten geven voor het hulpverleningstraject, maar ook dat beiden geïnformeerd dienen te worden over het traject. Er wordt een afspraak gemaakt voor de telefonische intake.

Telefonische intake: Dan volgt er zo snel mogelijk een telefoongesprek om te bepalen of Praktijk Gunst de aangewezen plek is voor hulp voor de (ouders van de) cliënt. Contactgegevens en de reden van aanmelding worden genoteerd. Wanneer duidelijk is dat Praktijk Gunst de benodigde hulp kan bieden, wordt tijdens dit telefoongesprek een intakegesprek ingepland bij de behandelaar die ook het traject zal opstarten met de (ouders van de) cliënt. Het is gewenst dat beide ouders en het kind of de jongere aanwezig is bij dit gesprek. Mocht praktijk Gunst toch niet de benodigde hulp kunnen  bieden, dan vindt er advisering op maat en/of doorverwijzing plaats naar een andere aanbieder.

Intakegesprek: Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt er wederzijds kennisgemaakt en worden de zorgen en vragen die het kind, de jongere en/of ouders hebben verzameld en wordt de algehele ontwikkeling in kaart gebracht. Daarnaast worden vragen beantwoord en wordt bepaald wat de mogelijkheden zijn voor behandeling en/of ouderbegeleiding. Er worden tevens afspraken gemaakt omtrent het vervolg en het starten met de behandeling en/of onderzoek. Een deel van deze afspraken worden vastgelegd in de zorgovereenkomst.

Behandeling: Bij het starten van de behandeling, worden samen de behandeldoelen in kaart gebracht, welke in een behandelplan worden vastgelegd. Er wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke behandeling: “zo kort als kan en zo lang als nodig is”. Hierbij wordt gebruik gemaakt van (onderdelen van) diverse methodieken, waaronder Psycho-Educatie, Cognitieve Gedragstherapie, Oplossingsgerichte Therapie, Acceptance and Commitment Therapie, Speltherapie en Gedragstherapeutische gesprekstechnieken.