Toestemming bij echtscheiding
Voordat hulpverlening aan kinderen tot 16 jaar kan starten, is Praktijk Gunst wettelijk verplicht om toestemming te krijgen van beide gezaghebbende ouders. Dit geldt dus ook wanneer ouders gescheiden zijn. Voor een aanmelding wordt in dit geval schriftelijk toestemming gevraagd aan beide ouders. Ook al meldt één van de ouders het kind aan, de andere ouder dient hiervoor ook toestemming te geven. Beide ouders hebben recht op informatie over de begeleiding en eventueel inzage in het dossier.
Wanneer de voogdij door de rechter aan één ouder is toegekend, hoeft er aan de andere ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding en/of begeleiding. De ouder zonder ouderlijk gezag heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet stelt dat de ouder die het gezag heeft, de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien.

Recht op bescherming van privacy
Cliëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het cliëntendossier wordt in een afgesloten ruimte bewaard. Enkel de GZ-psycholoog en/of orthopedagoog die de cliënt behandelt, heeft inzage in de dossiergegevens welke betrekking hebben op de behandeling. Deze mogen niet zonder toestemming van de (ouders van de) cliënt aan derden worden verstrekt.