Psychodiagnostisch onderzoek  is een proces waarbij de ontwikkeling van een kind of jongere wordt onderzocht en beoordeeld. Het doel van onderzoek is om de sterke en minder sterke kanten van een kind in kaart te brengen en om de oorzaak van psychische klachten of bepaalde gedragingen te achterhalen. Praktijk Gunst vindt het belangrijk dat onderzoek niet alleen gericht is op het stellen van een diagnose, maar dat het een kind of jongere verder kan helpen in diens ontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan kijken naar hoe de klachten met elkaar samenhangen en erachter te komen wat nodig is om de klachten te verminderen. Na de fase van onderzoek, wordt ernaar gestreefd om vervolgens bij Praktijk Gunst passende behandeling aan te bieden, zodat het kind en diens ouders weer verder kunnen. Praktijk Gunst vindt het belangrijk om de omgeving mee te nemen, zoals ouders en school, om enerzijds te onderzoeken wat de invloed is van de omgeving op de klachten van het kind en anderzijds om de juiste adviezen aan de omgeving te bieden hoe met de klachten om te gaan.

Het proces van onderzoek bij Praktijk Gunst bestaat uit verschillende systematische stappen:

  • Eerst wordt er een intakegesprek gevoerd om alle klachten in kaart te brengen en de hulpvraag duidelijk te formuleren.
  • Daarna wordt middels intern overleg besloten welke onderzoeksmiddelen (tests, observaties en/of vragenlijsten) worden afgenomen bij het kind en de omgeving.
  • Vervolgens wordt het onderzoek uitgevoerd middels gesprekken, tests, vragenlijsten en observaties.
  • In een uitgebreid verslag worden alle uitkomsten beschreven en hoe de klachten met elkaar samenhangen.
  • Uiteindelijk volgt er een toelichtingsgesprek met ouders (en eventueel het kind en school) om het onderzoeksrapport toe te lichten en de adviezen door te bespreken.

Praktijk Gunst kan onderzoek uitvoeren naar:
– Intelligentie opbouw
– Vermoedens van ontwikkelingsproblematiek (ADHD, ASS)
– Sociaal-emotionele problemen (boosheid, angst, somberheid)
– Gedragsproblemen