Praktijk Gunst heeft het streven om laagdrempelig en aan alle kinderen, jeugdigen, adolescenten en hun ouders/opvoeders hulp te bieden.

Ieder persoon en elk gezin kent sterkten en zwakten; de kwaliteiten worden gedurende de behandeling benadrukt, terwijl de minder sterke kanten van het individu en het gezin waar mogelijk worden versterkt dan wel ontwikkeld.

De hulpvraag van de cliënt staat centraal: Praktijk Gunst gaat vraaggericht te werk, waarbij mogelijk dieperliggende problematiek in het oog wordt gehouden. Indien hiervan sprake is, zal in overeenstemming met de cliënt en/of ouders worden bepaald of en hoe dit aangepakt kan worden gedurende de behandeling.

Tenslotte is het uitgangspunt om systeemgericht te werken: een kind functioneert binnen diens omgeving (ofwel systeem), zoals het gezin, school en eventuele andere belangrijke derden. Praktijk Gunst waarborgt een nauwe samenwerking met het  gehele systeem.